vooclaptrinh.com

Rack đi code

Chia sẻ trọn bộ Jetbrains và PhpStorm 2021.1.3 trên Mac, Windows và Linux

Bộ Jetbrains và phần mềm PhpStorm là IDE mà anh em dev PHP nào cũng rất ưa thích dùng vì sự tiện lợi. Sau đây mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cách thêm license phpstorm version 2021.1 đến 2099 trên cả Windows 10, Macbook hay Linux đều được. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em.

Quảng cáo

1. Tải và cài đặt PhpStorm

 • Đầu tiên các bạn cần truy cập vào trang chủ của Jetbrains để tải về bản 2021.1.3 của PhpStorm. (Lưu ý version mới không thể active theo cách này).

Tải về PhpStorm 2021.1.3

 • Tiến hành cài đặt bình thường
 • Mở PhpStorm lên và chọn dùng thử “Evaluate for free”
Quảng cáo

2. Tải về file “thuốc”

 • Bạn truy cập vào link bên dưới để tải về file:

JetBrains BetterIntelliJ v1.20.

3. Tiến hành cài đặt

 • Mở file hosts của máy lên
 • > Với Windows thì vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
 • > Với Mac hoặc Linux mở Terminal và gõ: sudo nano /etc/hosts hoặc sudo vi /etc/hosts
 • Thêm vào file host các dòng bên dưới (Với window thì mở ở file ở mode Administrator nhé)
0.0.0.0 account.jetbrains.com
0.0.0.0 www.jetbrains.com
0.0.0.0 jetbrains.com
0.0.0.0 www-weighted.jetbrains.com
0.0.0.0 entry.prod-eu.w3jbcom.aws.intellij.net
1.2.3.4 bs.studycoder.com
 • Lưu file bằng Control + X với nano hoặc :qw! với vi
 • Extract file rar của file BetterIntelliJ-1.20.jar ở nơi nào đó, tốt nhất là cùng với PhpStorm.
 • Mở PhpStorm sau đó vào PhpStorm > Preferences > Plugins. Nhấn dấu cài đặt chọn và Install Plugin from disk > Trỏ đường dẫn tới link đã Extract file jar. Sau đó Apply và OK > Restart PhpStorm.
 • Vào Help > Edit Custom VM Options
-javaagent:{fileJarPath}

với {fileJarPath} là đường dẫn chứa file Jar của các bạn:

Ví dụ:  

Window:

-javaagent:C:/JetBrains BetterIntelliJ v1.20/BetterIntelliJ-1.20.jar

mở php storm
Mục đỏ chọn install plugins from disk
 • Khởi động lại PhpStorm và vào menu Help > Register… > Activation code và nhập key license bên dưới:
BISACXYELK-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJCSVNBQ1hZRUxLIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiQ2hpbmFOQiIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJBQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNGIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNWIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUERCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQR08iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUkIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFNXIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkRQIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9XSwibWV0YWRhdGEiOiIwMTIwMjAwNzI4RVBKQTAwODAwNiIsImhhc2giOiIxNTAyMTM1NC8wOi0xMjUxMTE0NzE3IiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjowLCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-H7NUmWcLyUNV1ctnlzc4P79j15qL56G0jeIYWPk/HViNdMg1MqPM7BR+aHR28yyuxK7Odb2bFDS8CeHNUtv7nT+4fUs85JJiqc3wc1psRpZq5R77apXLOmvmossWpbAw8T1hOGV9IPUm1f2O1+kLBxrOkdqPpv9+JanbdL7bvchAid2v4/dyQMBYJme/feZ0Dy2l7Jjpwno1TeblEAu0KZmarEo15or5RUNwtaGBL5+396TLhnw1qL904/uPnGftjxWYluLjabO/uRu/+5td8UA/39a1nvGU2nORNLk2IdRGIheiwIiuirAZrII9+OxB+p52i3TIv7ugtkw0E3Jpkw==-MIIDlzCCAn+gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDEw1KZXRQcm9maWxlIENBMCAXDTE4MTEwMTEyMjk0NloYDzIwOTkwODA5MDIyNjA3WjBoMQswCQYDVQQGEwJDWjEOMAwGA1UECBMFTnVzbGUxDzANBgNVBAcTBlByYWd1ZTEZMBcGA1UEChMQSmV0QnJhaW5zIHMuci5vLjEdMBsGA1UEAxMUcHJvZDN5LWZyb20tMjAxODExMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCdXyaNhhRySH1a8d7c8SlLLFdNcQP8M3gNnq7gudcpHC651qxRrN7Qks8gdXlIkA4u3/lp9ylp95GiIIDo4ydYje8vlTWDq02bkyWW/G7gZ3hkbBhRUK/WnNyr2vwWoOgwx5CfTRMjKkPkfD/+jffkfNfdGmGcg9yfnqPP9/AizKzWTsXSeS+0jZ8Nw5tiYFW+lpceqlzwzKdTHug7Vs0QomUPccRtZB/TBBEuiC7YzrvLg4Amu0I48ETAcch/ztt00nx/oj/fu1DTnz4Iz4ilrNY+WVIEfDz/n3mz+PKI9kM+ZeB0jAuyLsiC7skGpIVGX/2HqmZTtJKBZCoveAiVAgMBAAGjgZkwgZYwSAYDVR0jBEEwP4AUo562SGdCEjZBvW3gubSgUouX8bOhHKQaMBgxFjAUBgNVBAMMDUpldFByb2ZpbGUgQ0GCCQDSbLGDsoN54TAJBgNVHRMEAjAAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAsGA1UdDwQEAwIFoDAdBgNVHQ4EFgQUYSkb2hkZx8swY0GRjtKAeIwaBNwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJZOakWgjfY359glviVffBQFxFS6C+4WjYDYzvzjWHUQoGBFKTHG4xUmTVW7y5GnPSvIlkaj49SzbD9KuiTc77GHyFCTwYMz+qITgbDg3/ao/x/be4DD/k/byWqW4Rb8OSYCshX/fNI4Xu+hxazh179taHX4NaH92ReLVyXNYsooq7mE5YhR9Qsiy35ORviQLrgFrMCGCxT9DWlFBuiPWIOqN544sL9OzFMz+bjqjCoAE/xfIJjI7H7SqGFNrx/8/IuF0hvZbO3bLIz+BOR1L2O+qT728wK6womnp2LLANTPbwu7nf39rpP182WW+xw2z9MKYwwMDwGR1iTYnD4/Sjw=

Trên đây mình đã chia sẻ cách thêm license cho Phpstorm 2021.1 (Lưu ý các version 2021.2) đã fix nên không dùng được nhé. Sau khi thành công bạn sẽ thấy thông báo là đến năm 2099 mới hết hạn nhé.

Chúc bạn thành công!

Quảng cáo
Quảng cáo
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Để lại bình luận ngay nhé!x