Hướng dẫn cài đặt WordPress trên docker Mac M1 2021

Docker không còn xa lạ với dân coder. Tuy nhiên khi mình vừa hốt con Mac M1 thì nó chưa native hoàn toàn. Đến nay thì Docker đã native với Mac M1, tuy nhiên còn nhiều images chưa hỗ trợ. Điển hình là mysql, khi vào search bản ARM64 thì vẫn chưa hỗ trợ. Do vậy để cài docker trên mac m1 mình phải chuyển qua dùng hệ MariaDB. Mình cũng phải mất 1 lát để test nên chạy oke rồi thì note lại ở đây.

docker-compose.yml
version: '3'
services:
  db:
   image: mysql:5.7
   volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
   restart: always
   environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
    MYSQL_DATABASE: wordpress
    MYSQL_USER: wordpress
    MYSQL_PASSWORD: wordpress
  wordpress:
   depends_on:
    - db
   image: wordpress:latest
   ports:
    - "8000:80"
   restart: always
   environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wordpress
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
volumes:
  db_data:
$ docker-compose up   
Creating network "docker-test_default" with the default driver
Pulling db (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
ERROR: no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries

Để sửa lỗi này đơn giản là ta chỉ cần chuyển sang mariadb đã hỗ trợ cho ARM64, cụ thể thay mysql:5.7 thành mariadb như sau:

docker-compose.yml
version: '3'
services:
  db:
   image: mariadb
   volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
   restart: always
   environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
    MYSQL_DATABASE: wordpress
    MYSQL_USER: wordpress
    MYSQL_PASSWORD: wordpress
  wordpress:
   depends_on:
    - db
   image: wordpress:latest
   ports:
    - "8000:80"
   restart: always
   environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wordpress
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
    WORDPRESS_DB_NAME: vooclaptrinh
volumes:
  db_data:

Sau đó chạy docker-compose up -d là chúng ta có thể cài docker trên mac m1 thành công.

Viết một bình luận