Hướng dẫn cập nhật PHP version mới nhất cho WordPress trên CentOS

Photo of author

By Admin

image 2

Lưu ý khi cập nhật lên PHP 7.4 sẽ có 1 số plugin không tương thích gây ra lỗi, bạn cần back up lại website trước khi cập nhât. Cách cập nhật PHP trong CentOS 7 khá đơn giản mình sẽ note lại bên dưới như sau:

image 1

1. Cài đặt kho lưu trữ Remi

Đầu tiên bạn cần cài đặt Remi là kho lưu trữ các phiên bản của PHP.

Với CentOS version 7.7.

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm

Với CentOS version 8.

dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

2. Cài đặt yum-utils

Sau đó cài đặt yum-utils để kích hoạt kho lưu trữ

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php74

3. Update package sau khi cài đặt

Tiếp theo update lại PHP version bằng lệnh:

yum update

4. Kiểm tra kết quả

Cuối cùng check lại PHP version.

php -v

Kết quả

[root@vooclaptrinh ~]# php -v
PHP 7.4.19 (cli) (built: May  4 2021 11:06:37) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.19, Copyright (c), by Zend Technologies

Như vậy là warning cập nhật PHP trong WordPress cũng sẽ biến mất. :))

Reference: https://blog.remirepo.net/post/2019/12/03/Install-PHP-7.4-on-CentOS-RHEL-or-Fedora

Viết một bình luận