Chuyển đổi định dạng thời gian HH:MM:SS trong JS

Đôi khi bạn muốn chuyển đổi chuỗi thời gian HH: MM: SS thành giây trong JavaScript. Hoặc cộng số giây bất kỳ vào định dạng thời gian hh:mm:ss. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách chuyển đổi chuỗi thời gian HH: MM: SS thành giây trong JavaScript. Chuyển đổi giây thành định … Đọc tiếp